Stadgar

§ 1. Föreningen, vars firma är Folkets Park i Skinnskatteberg upa, har till ändamål att främja medllemmarnas ekonomiska intresse genom att omhänderta förvaltningen av Folkets Park i Skinnskatteberg samt att i samband därmed bidra till ett levande nöjes och kulturliv i Skinnskattebergs kommun. Medlemmarna deltar genom att begagna sig av föreningens tjänster.

§ 2. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Skinnskatteberg, Västmanlands län.

§ 3. Varje medlem deltager i föreningen med en insats á 100 kronor.

Medlem kan deltaga med flera insatser. Erlagd avgift kan ej återlösas. Medlems insats skall vid inträde kontant erläggas. GEnom eget ideellt arbete för föreningen med minst 100 timmar finns möjligheten att erhålla 1 styck insats. Anhörig till avliden medlem skall anmäla övertagande av medlemskap inom 1 år, annars förfaller innehavet.

§ 4. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 5. Kallelse till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma skall komma till medlemmarnas kännedom genom anslag och anonns i ortens tidning. Kallelserna till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma skall kungöras på stadgat sätt tidigast 4 veckor före och senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma, senast 7 dagar före extra föreningsstämma. Medlem äger vid ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma endast en röst. Andelsägande sammanslutningar representeras av ombud med giltig fullmakt, vilken ej får vara äldre än ett år. Sådan sammanslutning kan endast sända ett ombud oavsett hur många andelar den tecknat i föreningen. Andra meddelanden till medlemmarna sänds per post.

§ 6. Styrelsen ska bestå av fem till sju ledmöter och två ersättare, varav ledmöterna väljes på 2 år och ersättarna på 1 år vid ordinarie föreningsstämma.

Av de av ordinarie föreningsstämman första gången valda styrelseledamöterna skall vid ordinarie föreningsstämma under första räkenskapsåret efter valet hälften avgå efter lottning eller vid udda tal det antal som är närmast högre än hälften.

§ 7. Vid ordinarie föreningsstämma väljer även för tiden fram nästa ordinarie föreningsstämma två revisorer samt en revisorersättare. Revisorerna har rätt att när som helst under året granska föreningens räkenskaper.

§ 8. Föreningens räkenskaper avslutas för varje kalenderår och räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna för granskning senast 15 mars varje år.

§ 9. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan utgången av april månad varje år.
Vid föreningsstämman skall följande ärenden företagas till behandling:
1. Mötets behörighet.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av minst en justeringsman tillika rösträknare.
5. Styrelsen berättelse angående föregående års verksamhet.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställelse av resultat och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfirhet åt styrelseledmöterna.
10. Val av ordförande för två år.
11. Val av övriga ledamöter och ersättare.
12. Val av revisorer och revisorersättare.
13. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
14. Val av valberedning.
15. Andra frågor och förslag som till styrelsen ingivits senast 1 månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 10. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare. Ytterligare personer med intresse kan knytas till föreningen. Dessa kan adjungeras till styrelsen och därmed få yttrande och förlagsrätt.

§ 11. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer, två i förening, som styrelsen utser.

§ 12. Styrelsen skall under året hålla erforderliga möten. Vid behov skall styrelsen kalla tll extra föreningsstämma. Då revisor eller minst en tiondel av medlemmarna så önskar, kan dom skriftligt påkalla en extra föreningsstämma.
Denna skall hållas senast inom tre veckor.

§ 13. Ändringar när det gäller stadgar och insatsbelopp kan endast beslutas på två varandra följande ordinarie föreningsstämma.

§ 14. I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

§ 15. Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att samtliga röstberättigade vid ordinarie föreningsstämma enas därom eller att beslutet fattas på två av varandra följande ordinarie föreningsstämma och på den ordinarie föreningsstämma som hålls sist biträds minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

§ 16. Vid föreningens upplösning skall, sedan verksamheten och skulderna betalts och om överskott därefter föreligger, skall detta användas för studieverksamhet inom arbeterarrörelsen i Skinnskattebergs kommun.

§ 17. Dessa stadgar äro antagna vid ordinarie föreningsstämma 2006-03-15 och vid extra föreningsstämma 2006-04-06.